سردبير خود باشيد – 1

اين بخش از اين لحظه به بعد به وبلاگ های خوندنی تعلق داره؛ وبلاگ هایی که به نظرتون جالبه رو به همه معرفی کنيد.

اينم اوليش: صيد قزل آلا در اينترنت

متعلق به نيما دهقانی همون که مثنويش برای دعوت از خاتمی معروف شد، ضمنا يزدی هم هست.