زبان آتش و آهن

“زبان آتش” شعری سروده مرحوم فریدون مشیری و جدیدترین اجرای خسروی آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان است. در وصف استاد همین بس که :

“تو نازک طبعی و طاقت نداری / گرانی های مشتی دلق پوشان”

“تفنگت را زمین بگذار

ادامه خواندن زبان آتش و آهن