نويسندگی شخصيت ها

اينکه می گويند شخصيت های داستان، داستان را می سازند، هرگونه که می خواهند پيش می روند و اعتناييی به نويسنده ندارند و بعضی از نويسنده ها را به مزر جنون می رسانند، ياوه ای بيش نيست!
شخصيت ها تصاوير مرده ای بيش نيستند که ذهن و روابط متقابلشان را شما می سازيد.

ادامه خواندن نويسندگی شخصيت ها

قهرمان و شخصيت پليد

اولين درس از سری درس هايي که قول داده بوديم!
داستان های کلاسيک، نياز به شخصيت پليد دارد آن هم از نوع اکتيو. تقابل قهرمان داستان و شخصيت پليد، گره های داستان را ايجاد می کند. اگر شخصيت پليد در اين مبارزه تنها عُمَرُکِ سرِ خيار باشد، کاه هم نبايد بار قهرمان اين قصه کرد.

ادامه خواندن قهرمان و شخصيت پليد