دو کلمه یا بیشتر حرف حساب

ببخشید سرزده مزاحم شدم، حرفهایی داشتم که میباید زودتر گفته بشه، هرچند بهتر بود دیروز و بعد از دیدگاه سید علیرضا بیان میشد ولی بدلیل عزمت به تهران فرصت نشد. قبلا ازخوانندگان علی الخصوص نویسندگان یکشنبه به خاطر برهم زدن نظم مطالب پوزش میطلبم.

اولا اینو بگم که با شدت و حدت فراوان از دوست عزیزم دکتر نظام الحسینی کمال تشکر را بکنم که نه تنها در طول تحصیل همواره دلسوز و راهنمای من بوده و هست، در اینجا هم به بهترین وجه این کار را در سطح وسیعتر و برای عامه اهالی سمپاد، انجام میدهد.(نگا! بَرقیای از خود راضی از هم تشکر مُکُنن)

ادامه خواندن دو کلمه یا بیشتر حرف حساب