صورت جلسه ۱۳۹۲/۱/۲۹

متن صورتجلسه  اولین جلسه چهارمین هییت اجرایی زیرشاخه تهران انجمن دانش آموختگان استعاداهای درخشان یزد

صورت جلسه 29/1/1393

ادامه خواندن صورت جلسه ۱۳۹۲/۱/۲۹

حرف اول، حرف آخر

از خودم دلگیرم. نمی دانم کجای راه را اشتباه رفته ام. هر چه با خودم کلنجار می روم ، اشتباهی در کارم نمی بینم، و همین سر در گمی است که چند هفته ای ست مثل خوره به جانم افتاده و مرا آزار می دهد.

کم کم ، دارم به این نتیجه میرسم که شاید اشکال از من نباشد! شاید اشکال از دیگران است! شاید مشکل از اجتماع ماست! شاید مشکل از بی فرهنگی ماست! شاید مشکل از عرف ماست!

بیشتر از همه این آزارم می دهد که اینها را از جمعی که ادعای فرهیختگی و آموختگی دارند میبینم، جمعی که به آنها اعتماد کرده بودم.

ادامه خواندن حرف اول، حرف آخر