گزارش دوازدهمين نشست حلقه فلسفه در يزد

دوازدهمين نشست را در يزد سپري كرديم. كافه كلاسيك بسيار دنج بود. و فضاي  تيره اش  آن را دنج تر مي نمود. كلي بحثهاي روشنفكرانه داشتيم. در باب لزوم و وجوب احساس نياز به ارتباط در قالب گروههاي مردم نهاد در مردم و به ويژه  در بين فرهيختگان براي پيشرفت فرهنگ ارتباط شكي  نيست .  چگونگي و چيستي ارتباط  بر خود احساس نياز و در نتيجه بر وجود و پيشرفت  و شكل گيري فرهنگ آن تاثير مي گذارد. و از سختيهاي ورود و نيرو دادن به چرخه اي سخن گفتيم كه قصد دارد چيزي را به حركت در آورد كه نيروي محركه ي  خودش است. مانند آن قهرمان اسطوره اي  كه در موهاي خود چنگ مي انداخت و خودرا اززمين بلند مي كرد!!! اين چرخه همان تشكل هاي مردم نهادي است كه به قصد بستر ارتباط بودن  شكل مي گيرد .

سپس درباره شلر جامعه شناس فيلسوف  صحبت كرديم او درباره جامعه چه مي گويد شايد بعدهابتوانيم بحث كنيم اما در اين نشست به اخلاق شلر  و نقد او بر كانت پرداختيم: اولين نسبتهايي كه ما با عالم بر قرار مي كنيم از نوع عاطفي است نه عقلاني.

به نظر شلر: در جهان بودن آدمي اولا و بالذات عاطفي و ناعقلاني است. و ويژگي متمايز كننده اين عاطفه احساس ارزش است. عجب.

ما ارزش رانمي فهميم بلكه احساس مي كنيم و در اين احساس ارزش ترجيح  را نيز مي فهميم. يعني همان نظم سلسله مراتب ارزشها را. و بر حسب نظم مراتب ارزش ها در موقعيت هاي واقعي و عملي خير اخلاقي يا شر اخلاقي آفريده مي شود. بستگي دارد چه تصميمي بگيريم .

از سطوح مختلف همدلي  صحبت كرديم و اينكه عشق همدلي واقعي و بنيان احساس ارزش و شالوده شخص است.

اخلاق شلر بر دو بنيان پديدارشناسي ارزش و شخص  بنا شده است. بنابراين شلر بر كانت  نقدهايي دارد. بايد كانت يكسويه است. كور كورانه است . اخلاق كانت ارزشها را ناديده گرفته و با توجه صرف به عقل از نوعي بد بيني نسبت به انسان سرچشمه مي گيرد. به نظر شلر عصر عقل انسان را از عواطف و بسياري خوشيها محروم كرده است. و همه ي اينها از عواقب اين بدبيني است.

پس از توضيحات درباره پديدارشناسي ارزشها در شلر  به خواندن متن مقاله نقد شلر از وظيفه گرايي كانت نوشته حسن پور پرداختيم.

همراهان نشست دوازدهم من مريم كربلايي و در خلاف جهت عقربه هاي ساعت: دكتر مدرسي، علي اخلاص، علي سيد حسني، داودابوترابي، آرش سجادي بوديم . اين نشست در تاريخ: پنج شنبه ششم  آذر ماه يكهزارو سيصد و نود و سه خورشيدي  ١٣٩٣ در يزد كافه كلاسيك به آدرس صفاييه  بلوار دانشگاه طبقه زيرين مجتمع تجاري خورشيد بر گزار شد.