گزارش جلسه دهم حلقه ي فلسفه در يزد اخلاق كانت و شلر كافي شاپ ديروز امروز

جلسه ي دهم حلقه ي فلسفه در كافي شاپ ديروز امروز با مشاركت دوستان يزدي  در يزد برگزار شد.
اول سراغ سوالي رفتيم: آيا انسانهايك ويژگي خاص از جنس توانايي ويژه يا بالقوه شايد بتوان  گفت ماموريتي خاص دارند كه در صورت پي گيري و شناسايي آن بتوانند در سايه ي درخشش و تحقق آن هم به جامعه و اطرافيان سود برسانند و هم خودشان به لذت برسند يا همه اين را ندارند و يا اينكه بعضي اين ويژگي را دارند و بعضي ندارند يا اساسا فرضيه وجود چنين استعدادي درست نيست. اين مساله وقتي مهم مي شود كه اين مساله پيوند مي خورد از يك طرف با اين  مهم  كه  جوامعي وجود دارند كه به يكسان سازي و هم صدايي آحاد خود مي پردازند . قالب هاي از پيش تعريف شده ي رفتاري و كرداري و حتي پوششي حزبي و سياسي  وجود دارد كه بالاجبار بايد تحت آن رفتار كرد و جنبه ي ديگر مهم قضيه كه از فرط به قول دوستان پارازيت هاي زياد وسط بحث يادم رفت بگويم اينكه ويژگي هاي اخلاقي  وجود دارد كه مانع بروز و ظهور استعدادهاي نهفته ي بالقوه مي شوند. اين  سوال ضمن فرضيه بافي فلسفي مسلما پيشرفتهاي علمي  را به مساعدت مي طلبداما  پس از اين بحث سمپاد و اخلاق و جامعه محور.

در ادامه بحث  فلسفه ي اخلاق در اين جلسه مروري داشتيم  بر اخلاق وظيفه گرايانه ي كانت كه عملي را اخلاقي مي داند كه از روي قانون عقلي اخلاقي انجام شود (وجه ابژكتيو) از سر احترام به قانون اخلاقي باشد (وجه سوبژكتيو قضيه ). و قانون عقلي اخلاقي در واقع همان  گلدن رول  اديان است. با تفاوت خيلي باريك بينانه اي در كانت.

كانت با اخلاق خودش در واقع اخلاق را از شاعبه و انگيزه هاي احساس و اميال پاك كرد تا هم قانون ضروري و كلي براي اخلاق پيدا كند كه همه جا هم زمان و در  مورد همه انسانها ثابت باشد و نه نسبي  و مثل دو دو تا چهار تاي رياضي هميشه درست باشد و هم در عين حال اخلاق را انساني و به اصتلاح اومانيستي كرده باشد.

اخلاق در كانت تا بدان حد اومانيستي مي شود كه هم واضع اخلاق  انسان است و هم خود انسان پيرو اخلاق.

جلسه ي بحث به درازا كشيد و علي رغم اينكه فرداي آن جمعه بود و چون شنبه جلسه سمپاد بود و روزهاي بعد دوستان نبودند لاجرم دور دوم را به فرداي آن روز  جمعه موكول كرديم  در اين نشست  : من مريم كربلايي به همراه دوستان حلقه كه درجهت خلاف عقربه هاي ساعت آقايان  امير كلانتري ، فريبرز نواب پور ، علي اخلاص، سيد حسني ، داود ابوترابي، دكترمدرسي، و آقاي ملك ثابت حضور داشتند.

جلسه در تاريخ پنج شنبه ٢٢ آبان سال١٣٩٣ هجري شمسي در كافي شاپ رستوران ديروز و امروز برگزار شد البته ما دربخش امروزي كافي شاپ بوديم.