فراخوان دهمين نشست حلقه فلسفه اين بار در يزد

كماكان معتقدم ما ايرانيان و بويژه سمپاديها به عقلانيت ارتباطي و ارتباط عقلاني محتاجيم. و محتاج محملي براي تمرين مي باشيم.انتقادي كه به سمپاد و نطق هاي همايش يازده فروردين اش داشته ام: اينكه انجمن سمپاد دارد تبديل مي شود به يادواره! كه رو به افول است.
اينبار اگر وقت يار باشد بله وقت گرانبها نشست دهم حلقه را در يزد بر گزار مي كنم و چون هميشه در راستاي بر گزاري زودتر از موعد اهداف حلقه مي خواهيم جلسه اي باشد راهبردي. البته اگر پيشنهادات نافع باشد. مي توانيم طبق برنامه معمول تهران در باره ي فلسفه اخلاق بحث كنيم. يا در موضوعي متفاوت. كه بتوان منبع را تا شنبه خواند يا درباره اش مطالعه و فكر كرد ضمنا در باره نام حلقه اين موجود بي نام صحبت خواهيم كرد. پيشنهاد مي كنم كسي اگر موضوع خوبي در ذهن دارد سخنراني اين جلسه را به عهده بگيرد.