گزارش نشست نهم حلقه فلسفه

اما این بار در دانشگاه تهران بودیم. هگل و واقعیت امر مادی! هگل می گوید واقعیت عین عقلانیت است و عقلانیت عین واقعیت! فیلسوف پارادایم آگاهی است دیگر. می گوید وجودی که ماهیتش همون خودشه پوچه یعنی وجود  ملاصدرایی کشک! چه برسد به جدل وجود اصالت دارد یا ماهیت !

ملاصدرا می گوید نفس برآمده از جسم است. کی یه همچین حرفی زده! ملاصدرا می گوید نفس ملازم با جسم شکل می گیرد هر عملی کنی در نفس نقش می بندد. این یعنی نفس جنسیت دارد؟ دوستمان از این مساله این نکته را برداشت کرده بود که یعنی نفس  جنسیت دارد! نفس دو بعد دارد: بعد دنیوی  و  بعد عقلانی!

مکان جلسه این بار دانشگاه تهران زمان دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳ خورشیدی.