صورت جلسه ۱۳۹۲/۰۳/۰۶

متن صورتجلسه  دومین جلسه چهارمین هییت اجرایی زیرشاخه تهران انجمن دانش آموختگان استعاداهای درخشان یزد

صورت جلسه ۰۶/۰۳/۱۳۹۳

صورت جلسه ۰۶/۰۳/۱۳۹۳ - ۱
صورت جلسه ۰۶/۰۳/۱۳۹۳ – ۱
صورت جلسه ۰۶/۰۳/۱۳۹۳ - ۲
صورت جلسه ۰۶/۰۳/۱۳۹۳ – ۲