انجمن فلسفه و اندیشه

آنهایی که اهل تفکر هستند وارد شوند

برگزاری اولین نشست  حلقه فلسفه در تهران را که اعلام کردم آقای دکتر مدرسی هم خبر دادند انجمن فلسفه و اندیشه را در یزد احیا خواهند کرد. خبر امید بخشی بود. این پیام را در نخستین نشست به اطلاع دوستان حلقه رساندم و منتظر بودیم تا اینکه خبر یافتیم امروز پنج شنبه ۲۸ شهریور۱۳۹۲ اولین جلسه انجمن اندیشه و فلسفه در یزد مصادف با پنجمین نشست حلقه فلسفه  در تهران برگزار می گردد. این همزمانی را به فال نیک گرفتیم و امیدواریم این انجمن ها با همکاری همه بخصوص سمپادیها به اهداف درخشانی دست بیابند.