پاتوق اسفند ماه – آخرین پاتوق 91

به چشم به هم زدنی، یکسال دیگر هم گذشت.

بودند دوستانی بین ما که دیگر نیستند، و هستند دوستان جدیدی که نبودند.

آخرین پاتوق سمپادی ها پایتخت ساعت شش و نیم در مکان کافی شاپ سایه روشن واقع در تقاطع وصال – انقلاب، جنب سینما سپیده

در ضمن، انتخابات شورای مرکزی تهران نیز در این پاتوق برگزار می گردد. دیر تشریف نیاورید :دی