چیتگر

جمعه این هفته قرار بر این شد بریم چیتگر

ساعت ده  بیرون ایستگاه مترو چیتگر منتظرتون هستیم.

روفروشی،وسایل بازی و سرگرمی به همراه بیاورید!