معجزه ی آستیگمات

واسه اون هایی که چشم های آستیگمات دارند

برای اینکه پوستی صاف و یک دست داشته باشید ،تنها کافی است :

عینک تان را بردارید.