تغییر مکان!

بنابر آخرین اطلاعات واصله و به دستور اکید سرپرست حلقه بحث کردن زنان (English Discussion)،

جلسه این هفته به جای کافی شاپ سفید و سپاه، در مرکز تجاری میلاد نور و راس ساعت هشت شب برگزار می شود.

حضور شما موجب خوشحالی! ماست.

منتشرشده توسط

اصم

ابوترابی + صادقی + مختاری