عشق

عشق یعنی دل سپردن در الست                      از می وصل الهی  مستِ مست

عشق  یعنی  ذكر ناموس  خدا                         یا علی گفتن به زیر دست و پا

عشق  یعنی  جلوه  صبر  خدا                        شرم ایوب نبی  از مرتضی

عشق بر دلداده  فرمان  می‌دهد                       عاشق جان داده را جان می‌دهد

عشق باعث شد كه دل سامان گرفت                 پشت درب خانه زهرا جان گرفت

عشق  یعنی انقلاب فاطمه                             از كبودی  چشم تار فاطمه

عشق یعنی عشق ناب فاطمه                          بیت الاحزان خراب فاطمه

سالروز شهادت بانوی دو عالم بنت نبی مکرم فاطمه زهرا (س) بر تمام آزادگان جهان تسلیت باد