2 دیدگاه در “انسان های متوسط”

 1. در شئون مختلف زندگی می توان تاثیر این پیش فرض را مورد بررسی قرار داد. من در اینجا تنها به ذکر مقدمه ای کوتاه در بعد سیاسی اکتفا می کنم.
  فرض کنیم تصور ما از انسان به یکی از دو صورت زیر باشد.
  فرض اول در مورد انسان : آدمی در صورت رسیدن به قدرت می تواند بر خود مهار بزند و همچنان اخلاق گرا، عادل و… باشد. (فرض ایده آل و آرمانگرایانه در مورد انسان)
  فرض دوم در مورد انسان : قدرت، آدمی را فاسد می کند. (فرض انسان ِ متوسط)
  نتیجه فرض دوم : باید با استفاده از روشهای متنوعی قدرت آدمیان را مهار کرد.
  نتیجه فرض اول و ادامه بحث : “مراجعه به پی نوشت”
  پی نوشت : حضرت حافظ : “شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است /کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمیارزد!!!!”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.