زندگي چيست؟
زندگي خواب خوش خاطره هاست
زندگي اشكي و از ديده جداست
زندگي نقش درون كف دست
درد وامانده ز چوب قسمت
نقش صد پينه به پيشاني و دست

زندگي در گذر حادثه ها ست
زندگي آنچه كه مي آيد و چون مي گذرد
عشق و اميد و وصال
گذر هفته و سال
ذكر همه خوبيهاست

زندگي چرخ بزرگيست كه با اشك زمان
شدت ضربه شلاق و ستم
آه صد كودك غمخواريتيم
پا به دل مي نهد و ميگردد
پاك
زندگي
چون عابر خسته ز راه
از رهي مي رسد و مي گذرد

گاه ارابه غم
گاه فانوس شفق
مي كند رنگ طبيعت خونين
مي زند رنگ به رخسار زمان

زندگي خواه خوشي خواه بدي
از رهي مي رسد و مي گذرد

زندگي خنده روي لب ماست
آنچه او قسمت ما كرد بجاست

بعد از اين فلسفه پردازيها
مي توان گفت به شيريني قند
ميتوان بانگ زد اين جمله بلند
زندگي خواب خوش خاطره هاست

از همه دوستانی که چنین خواب خوشی را برای من رقم میزنید ممنونم.

منتشرشده توسط