حقیقت ِ غامض

انسانی را تصور کنید که به گزاره های زیر باور دارد.

1-می توان به “حقیقت” دست یافت (در مقابل این گزاره که حقیقت امری غامض و پیچیده است.)

2-تنها یک “حقیقت” وجود دارد و حقیقت “مطلق” است. (در مقابل این گزاره که حقیقت، نسبی است.)

نتیجه بند 2 : بقیه موارد باطل است (در مقابل این گزاره که در بقیه موارد هم حقایقی وجود دارد.)

3-من به “حقیقت” دست یافته ام.

4-“حق” باید بر “باطل” غلبه کند.

ترکیب گزاره ها : من “حق”ام و دیگران “باطل” و “باطل” باید حذف شود.

منتشرشده توسط