آنچه در «ياد» گذشت

وبلاگ اختصاصی حلقه ادبی «ياد» با خلاصه ای از آنچه در جلسه ی قبلی گذشت، به روز شد:

«پدر دايي جان ناپلئون» به قلم «مهسا محق» در معرفی اجمالی «ايرج پزشکزاد»

«د ِ نشنيدي کاکو!» به قلم «مهسا محق»؛  يادداشتی بر کتاب «حافظ ناشنيده پند»

«يادمان باشد»؛ برنامه ی آتی حلقه ادبی ياد

منتشرشده توسط