واكس

ديروز محل كارم از سرما به بخاري چسبيده بودم و با امير دوستم صحبت مي كرديم كه در باز شد و يه پسر حدوداً 13-14 ساله اومد تو يه جعبه پر از واكس دستش بود.واسه اينكه به من گير نده و مجبور نشم واكس بخرم بهش نگاه نكردم ولي زير چشمي حواسم بهش بود.رفت قسمت پذيرش و با آقاي … شروع كرد به حرف زدن كه بارون مياد بايد حتماً كفشاتون واكس بزنين تا خراب نشه…. و به اصرار يكي ازش واكس خريد.

اومد كنار ما وايساد تا گرم بشه

:شما واكس ميخواين؟

گفتم چند و بعد يه كم چونه زدن منم كهيك سال بود واكس نزده بودم ازش خريدم.

“آخر نفهميدم حرف زدنش اين جوري بود يا صداش از سرما مي لرزيد”

به امير نگاه كرد گفت:چرا موهاتو بستي(امير پسره!)؟

امير:آخه نمي تونم بخوابم

پسر:اين جوري موهات ميشكنه به بين چي شده

امير:خيلي زياده، اذيتم ميكنه

“همون طور كه با حسرت به موهاي امير نگاه ميكرد”

:ميشه بازش كني؟

امير موهاشو باز كرد،پسره با حسرت به موهاش نگاه ميكرد كه تا شونه هاش اومده بود.

پسر:چي كار كنم موهام اينقدي بشه؟

امير:خوب بايد بهش برسي هر روز بشوريش…

در حاليكه دستشو تو موهاي ژوليدش ميكشد گفت

:يعني موهاي من خوبه،ميشه بلند كنم تا ببندمش؟

امير:معلومه كه خوبه،راستي چقد شبيه “اميد”ي،فاميلي؟

“ولي من هيچ شباهتي بين صورت استخوني پسر با اميد نديدم”

:نه ولي ميتونم مث اون بخونم

:خوب بخون بينم

شروع كرد به خوندن:… يه روز ميگي اسيري   اجازت و ميگري   ميخواي عروس بشي قشنگترين عروس دنيا….

“چقد با اين آهنگ دلم گرفت”

امير:عاليه

پسر:تازه ميخوام برم كلوپ تو ورزش رزمي كار كنم 10 تا مثل تورو حريفم!

امير:بچه اينجائي خونت اينجاست؟

پسر:نه،خونه ندارم

امير:پس كجا ميخوابي؟

پسر:فرق نميكنه تو پاركا ،هر جا بشه

“يه جور گفت كه انگار واسش فرقي نداشت چقدر مرد بود نميخواست ما دلمون واسش بسوزه”

امير:بچه كجائي؟

پسر:بم

“باور كنين دروغ نمي گفت”

امير:بم كه درست شده،خوب برگرد؟

پسر:خونه هائي كه دولت درست كرده اجاره ميخواد،

امير كه ديگه چيزي نداشت بگه گفت

:پارك كه سرده لااقل برو فرودگاه يا راه آهن

:نه اونجا خطر ناكه،ممكن بلائي سرم بيارن!

امير و من رفتيم توفكر،كافي بود يه نگا به سن و سال و اندام لاغرش بندازي تا بفهمي منظورش چيه! ديگه حرفي زده نشد و پسر راهشو گرفت و رفت.

همين طور كه خارج ميشد به آرزو هاي كوچيكش فكر ميكردم(موهاشو بلند كنه … باشگاه…)و  از خودم بدم اومد كه واسه 1000 تومان باهاش چونه زدم!

به نظر شما امشب كه ما تو رخت خواب گرممون خوابيم اون پسره كجا خوابيده؟

 

3 دیدگاه در “واكس”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.